Skip to main content

Wersja dokumentu 1

Data obowiązywania od 20.03.2024

Ściągnij jako PDF  

Regulamin, który czytasz, dotyczy sprzedaży produktów fizycznych, udostępniania Treści cyfrowych, jak i Usług cyfrowych, dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.cezary-wojtkowski.com.  Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu moduł strony, która umożliwia zakup produktów, będę nazywać „Sklepem”.

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi: zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów oraz informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Informacje dostępne na stronie Sklepu i w tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się ze mną na adres podany poniżej.

Skontaktuj się ze mną!

W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się ze mną pod adresem: kontakt@cezary-wojtkowski.com oraz pod numerem telefonu: +48 501-000-155

Kto udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową oraz sprzedaje produkt fizyczny?

Usługodawcą i Sprzedawcą jest właściciel sklepu Cezary Wojtkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GISTEL Cezary Wojtkowski pod adresem 05-091 Ząbki ul. Józefa Bema 4/2, NIP 1250353496, REGON 523996345.

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin obowiązuje klientów sklepu. Za każdym razem, kiedy w treści Regulaminu piszemy o „kliencie”, mamy na myśli osoby decydujące się na zakup produktów znajdujących się w sklepie. Klientami są zarówno konsumenci, jak i osoby dokonujące zakupów w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą.

SPIS TREŚCI

 1. Wyjaśnienie definicji
 2. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu 
 3. Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu, w tym zakładanie Konta Klienta Sklepu
 4. Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności 
 5. Treści i Usługi cyfrowe
 6. Produkty fizyczne – koszty, sposób i termin zapłaty
 7. Prawa autorskie
 8. Uprawnienia w razie niezgodności Treści cyfrowej i/lub Usługi cyfrowej z Umową
 9. Uprawnienia w razie niezgodności Produktu fizycznego z Umową
 10. Odstąpienie od umowy
 11. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń dla konsumentów
 12. Obowiązywanie i zmiany w regulaminie
 13. Ochrona danych osobowych
 14. Punkt kontaktowy
 15. Postanowienia końcowe
 16. Wzór formularza odstąpienia

1. Wyjaśnienie definicji

Usługodawca/

Sprzedawca

Cezary Wojtkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GISTEL Cezary Wojtkowski pod adresem 05-091 Ząbki ul. Józefa Bema 4/2, NIP 1250353496, REGON 523996345.
Sklep Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.wojtkowski.cezary.com
Formularz zamówienia Formularz służący do złożenia zamówienia na produkty. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych produktów do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.
Klient To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupów w sklepie.
Przedsiębiorca To osoba prawna lub osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu produktu fizycznego, Treści lub Usługi cyfrowej, zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.
Konsument To osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta To osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu produktu fizycznego, Treści lub Usługi cyfrowej, która jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).
Użytkownik To Klient lub osoba niebędąca Klientem Sklepu odwiedzająca Sklep i mogąca zapoznać się z Treściami w obrębie Sklepu lub osoba, która umieściła w Sklepie Treść.
Treść cyfrowa To dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.
Usługa cyfrowa To usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.
Towar To produkt fizyczny oferowany w sklepie. Opis produktów fizycznych oraz ceny brutto są dostępne w sklepie przy każdym z prezentowanych produktów.
Produkt To Towar, indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy, i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej oraz Towarze.
Cena Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę.
Usługa Elektroniczna Świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
Wymagania Techniczne Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

Umowa To umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy/Sprzedawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Usługodawca/Sprzedawca zobowiązuje się do udostępnienia Treści lub Usługi cyfrowej lub wydania Towaru, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.
Umowa o świadczenie usług Zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Zamówienie To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczącą Towaru, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i kierowane jest do Usługodawcy/Sprzedawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy/Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.

Koszyk  Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Towaru, Treści lub Usługi cyfrowej, wpisaniu kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetleniu podsumowania dot. Ceny poszczególnych Towarów, Treści i Usług cyfrowych.
Promocje Szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę/Sprzedawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę/Sprzedawcę zasadach np. obniżenie ceny Towaru, Treści lub Usługi cyfrowej.
Ustawa o prawach konsumenta Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r.  poz. 287 z późn. zm.).
Regulamin Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Usługodawcę/Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
Cena Początkowa Pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką Najniższa Cena, w której produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką.
Cena Promocyjna Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę/Sprzedawcę Promocji.
Punkt kontaktowy To sposób umożliwiający Usługodawcy bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz z Użytkownikami.
Warunki korzystania z usług Sklepu To klauzule, niezależnie od ich nazwy lub formy, które regulują stosunek umowny między Usługodawcą a Użytkownikiem.

2. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.
 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.
 3. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, z aktualnym systemem operacyjnym oraz z aktualną przeglądarką internetową, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń dotyczących korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).
 5. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości oraz terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu wybranego sposobu dostawy i płatności.
 6. Towary, Treści i Usługi cyfrowe mogą być prezentowane w Sklepie w ramach Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Usługodawcę/Sprzedawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w której produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką).
 7. W przypadku sprzedaży Towaru, udostępnienia Treści i Usługi cyfrowej w ramach Promocji, Usługodawca/Sprzedawca oznacza, że dana Treść lub Usługa cyfrowa, lub Towar jest w cenie promocyjnej.
 8. Usługodawca/Sprzedawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (min. formularz zamówienia).
 9. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych przez Sklep formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umów;
  2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowania pozostałych Użytkowników Sklepu;

3. Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu

Usługodawca/Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

  1. Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;
  2. Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. Usługę umożliwienia Klientom korzystania z usług Koszyka;
  4. Usługę udostępnienia Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu.
 1. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru, Treści lub Usługi cyfrowej do Koszyka.
 2. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.
 4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę/Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.
 6. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy/Sprzedawcę i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności

 1. Sklep umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących sprzedaży Towarów oraz udostępniania Treści i Usług cyfrowych.
 2. Główne cechy Produktów oraz specyfikacja są określone na stronie produktowej każdego Towaru, Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.
 3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą/Sprzedawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.
 4. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Usługodawcę/Sprzedawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę/Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia Treści lub Usług cyfrowych Klientowi lub dostarczenia Towaru Klientowi za cenę wskazaną na stronie Sklepu płatną przez Klienta.
 6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Usługodawca/Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Towaru, Treści lub Usługi cyfrowej do Koszyka, po czym jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy 
 8. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrany Towar,  Treść lub Usługa cyfrowa, sposób płatności za Towar, Treść i/lub Usługę cyfrową przez Klienta.
 9. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a w celu wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia tejże faktury VAT, w tym min. numeru NIP.
 10. Warunkiem złożenia Zamówienia, oprócz wskazanych powyżej okoliczności, jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i Polityki prywatności Usługodawcy/Sprzedawcy, a także zapłata Ceny za Towar, Treści i/lub Usługi cyfrowe po wyborze sposobu płatności, który tego wymaga.
 11. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest tożsame ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybrany Towar, Treść i/lub Usługę cyfrową.
 12. Klient ma możliwość weryfikacji Towaru, Treści i Usługi cyfrowej znajdującej się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.
 13. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności, obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. 
 14. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 15. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca/Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.
 16. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę/Sprzedawcę, która następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 17. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę/Sprzedawcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości, w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.
 18. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Towaru, Treści i/lub Usługi cyfrowej, wskazana przez Usługodawcę/Sprzedawcę w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty, nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca/Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
 19. O kosztach dostawy, płatności lub innych dodatkowych kosztach Usługodawca/Sprzedawca informuje w Formularzu zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty dostawy.
 20. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Usługodawca/Sprzedawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.
 21. Usługodawca/Sprzedawca organizuje Promocje na wybrane Towary, Treści lub Usługi cyfrowe dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Towaru, Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.
 22. Usługodawca/Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę/Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę/Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta) w formie przelewu tradycyjnego lub płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności,
  2. przelew tradycyjny,
  3. płatność dokonana za pośrednictwem operatora płatności.
 23. Usługodawca/Sprzedawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj. faktura została sporządzona i przesłana na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.
 24. Płatność za Towar, Treść lub Usługę cyfrową dokonywana jest przy pomocy serwisu Przelewy24 należącego do PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 25. Usługodawca/Sprzedawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów. 
 26. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą, kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

5. Treści i Usługi cyfrowe

 1. Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści o charakterze poradników fotograficznych. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia.
 3. Ceny Treści i Usług cyfrowych prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.
 4. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.
 5. Wszystkie Usługi i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Usługodawcy przez Klienta opłaty odpowiadającej Cenie wybranej Treści lub Usłudze cyfrowej), o ile inaczej nie wskazano w opisie Treści lub Usługi cyfrowej. 
 6. Po zakupie Usługi lub Treści cyfrowej lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linku do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu, przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.
 7. Jeżeli w opisie Treści lub Usługi cyfrowej Usługodawca określił inny termin dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Sklepu (przedsprzedaż).

6. Produkty fizyczne – koszty, sposób i termin zapłaty

 1. Towary oferowane w Sklepie to przedmioty z branży poradników fotograficznych. W ramach Umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Klientowi zakupione Towary zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia Produktu fizycznego oznacza, że Sprzedawca dokonuje wysłania zakupionego Produktu na adres wskazany podczas procesu zakupowego przez Klienta.
 3. Dostępne metody dostawy Produktu fizycznego oraz przewidywany czas dostawy są widoczne na stronie internetowej Sklepu.
 4. Dostawa Produktu fizycznego odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Produktu fizycznego na adres zlokalizowany poza obszarem Polski odbywa się na warunkach ustalonych indywidualnie.
 5. Sklep każdorazowo określa na stronie Produktu termin dostawy lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Sprzedawcę.
 6. Dostawa Produktu fizycznego do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 7. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu fizycznego (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sklep oraz czas doręczania Produktu fizycznego do wskazanego miejsca dostawy. Do czasu przygotowania Zamówienia należy doliczyć czas doręczania Produktu fizycznego wykonywany przez konkretnego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu fizycznego 
 8. Termin dostawy Produktu fizycznego do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu fizycznego lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin dostawy. Wówczas Klienta obowiązuje wskazany przez Sprzedawcę każdorazowo termin dostawy.
 9. Jeżeli podczas zakupu Sprzedawca określił inny termin dostarczenia Produktu fizycznego, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Sprzedawcę na stronie sprzedażowej Produktu (przedsprzedaż).
 10. W przypadku Zamówienia dotyczącego Produktów fizycznych o różnych terminach dostawy, właściwym terminem dostawy jest termin dotyczący Produktu o najdłuższym czasie dostawy.

7. Prawa autorskie

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz poszczególnych Treści i Usług cyfrowych. Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie, zamieszczając stosowny zapis w opisie Treści lub Usługi cyfrowej.
 2. Klient ma prawo korzystać z Treści lub Usługi cyfrowej wyłącznie na własny użytek, o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.
 3. Zabrania się Klientowi udostępniać Treści cyfrowe lub dane do swojego Konta Klienta innym podmiotom.
 4. Dostępne w ramach Sklepu Treści i Usługi cyfrowe nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej).
 5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, w tym Produktów, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu,
  3. odpłatnego rozpowszechniania treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  4. nieodpłatnego rozpowszechniania treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 6. O ile w opisie Treści lub Usługi cyfrowej nie wskazano inaczej, licencja udzielana jest na czas trwania Umowy/ 365 dni.

8. Uprawnienia w razie niezgodności Treści cyfrowej i/lub Usługi cyfrowej z Umową

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są  niezgodne z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do Przedsiębiorców oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że uprawnienia z tytułu niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową dotyczą klientów Sklepu będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.
 3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.
 4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
 6. Usługodawca doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
 7. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, zgodnie z punktem 4 i 5;
  2. Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z punktem 6;
  3. brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
  4. z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.
 9. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 11. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na podstawie z art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny.
 12. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 13. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej, dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
 14. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataił.
 15. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 16. Domniemania wskazane w punktach 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
  2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku w odpowiednim czasie.
 17. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 
 18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności Produktu z umową, a w szczególności dane poświadczające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.
 19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

9. Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt fizyczny jest niezgodny z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu fizycznego z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową dotyczą klientów Sklepu będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu fizycznego z Umową, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu fizycznego z Umową.
 3. Jeżeli Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową̨, Konsument  może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedawca może dokonać́ wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub może dokonać́ naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu fizycznego z Umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są̨ niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić́ doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu fizycznego z Umową, wartość́ Produktu fizycznego zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę̨ towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 7. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt fizyczny podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbierze od Konsumenta towar na swój koszt.
 8. Jeżeli Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową, konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową zgodnie z punktem 5;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu fizycznego do zgodności z Umową zgodnie z punktami 7-9;
  3. brak zgodności Produktu fizycznego z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić́ Produkt fizyczny do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu fizycznego do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.
 10. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową, złożył oświadczenie Sprzedawcy a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt fizyczny na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia produktu wadliwego ponosi Sprzedawca.
 13. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny.
 14. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 15. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z Umową, istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawnioną w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzednika prawnego lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfikacją towaru lub charakterem braku zgodności z Umową. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest istotny.
 16. Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 
 17. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Sprzedawcy.
 18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sklepu, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

10. Odstąpienie od umowy

 1. Jeśli Umowa dotyczy Treści i/lub Usług cyfrowych, a w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą.
 2. Jeżeli Umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.
 3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkty 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy dotyczącej Treści i/lub Usługi cyfrowej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust. 2. Działanie Sklepu opiera się również na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym dostarczenie Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Jeśli Umowa dotyczy sprzedaży Produktu fizycznego (Towaru), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu.
 6. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy/Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe podane na początku Regulaminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, dostępnego poniżej Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W celu zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca/Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem w przypadku Towarów dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 11. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży Produktu fizycznego, zwrócić Towar Sprzedawcy.
 12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt fizyczny od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt fizyczny dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, oraz w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 15. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzysta ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 16. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz odstąpienia, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje Sprzedawcy w inny sposób.
 17. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
 18. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Sprzedawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 19. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 20. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.
 21. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 22. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

 1. Usługodawca/Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę/Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Postanowienia Regulaminu nie udaremniają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

12. Obowiązywanie i zmiany w regulaminie

 1. Usługodawca/Sprzedawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, także jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Treści lub Usług cyfrowych, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.
 2. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca/Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14  dni od dnia opublikowania.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy/Sprzedawcy.

13. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę/Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

14. Punkt kontaktowy

 1. Usługodawca/Sprzedawca wyznacza Punkt kontaktowy służący do komunikacji w sprawach Treści, w szczególności dotyczący ich legalności oraz zgodności z warunkami korzystania z usług Sklepu.
 2. Korespondencja w ramach Punktu kontaktowego odbywa się elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@cezary-wojtkowski.com
 3. O otrzymaniu korespondencji w ramach Punktu kontaktowego Usługodawca/Sprzedawca informuje nadawcę korespondencji niezwłocznie nie później niż 14 dni.

15. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy Kodeks cywilny.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.
 4. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

16. Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Usługodawca/Sprzedawca: __________

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Towarów, Treści lub Usług cyfrowych

Nazwa Towaru, Treści lub Usługi cyfrowej: ___________

Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Towaru, Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy:

 _________________________________. 

 _________________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

​​Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. 

Administratorem danych podanych w formularzu jest _______________________

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.